Партньори:

Съвместна пресконференция на БСФС и обществения инициативен комитет за реформи в българския спорт по повод представянеуто на сборника статии на ст. н. сътр. Христо Меранзов - „Българският олимпийски спорт – възход и падение“

20.03.2017

 

ОБЩЕСТВЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМИ В БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ


Ние, спортните специалисти и обществени деятели от българския спорт се обединяваме около извода, че Националната система за физическо възпитание и спорт се намира в системна и задълбочаваща се криза. Доказателства за това са:
 Трайната тенденция за постоянно влошаващото се представяне на България на зимни и особено на летни Олимпийски игри.
 Незадоволителната ефективност на прилаганите държавни програми върху двигателната активност, физическо развитие и здравословен статус на българския народ и особено на младежта.
 Тоталната комерсиализация на спортното движение в страната, довела до рязко намаляване на количествените и качествени характеристики на системата, социално изключване и ограничен достъп до системни занимания с двигателна активност и спорт на преобладаващата част от младото поколение.
В основата на глобалната криза на българския спорт стои погрешния модел за преустройство заложен преди 26 години и постоянно съпътстващата го системна криза на управление. България е единствената държава, която направи необосновани и непрофесионални реформи в тази област през годините на прехода. Този модел не съответства на обществените потребности, на професионалните интереси на спортните организации и на ресурсните възможности, заделяни от държавата за развитие на този социален сектор. Изминалият 26 годишен период е предостатъчен за генерални изводи.
Нашата цел е : прекратяване на системната деградация на националната спортна система на държавата и ускорено начало за изграждане на нова такава.
Нашите задачи са :
 Иницииране на широка обществена и професионална дискусия за актуалното състояние и бъдещо развитие на Националната ни система за физическо възпитание и спорт.
2
 Спешно прилагане на решителни реформи основани на водещия европейски и световен опит и пълно съответствие с хартите за спорта на Европейския съюз, ЮНЕСКО и Международния Олимпийски Комитет. Оптимален баланс между държавното и общественото начало в спорта.
 Създаване на нов национален модел на сътрудничество и координация между държавните органи и обществените спортни организации на основата на стратегически приоритети и интензивни фактори за развитие.
Нашите приоритети са:
 Изграждане на нова организационната и функционална структура на националната система на общинско, областно и национално равнища. Замяна на лицензионния режим за дейност на спортните организации с максимално облекчен регистрационен.
 Решително подобряване на професионалния и социален статус на спортно-педагогическите и управленски кадри в спорта.
 Прилагане на нов модел за ресурсно осигуряване на системата базиран на оптималност, целесъобразност и ефективност на влаганите финансови, кадрови и материално-технически ресурси. Създаване на мощни обществени спортни организации разполагащи с активи за устойчиво развитие и конкурентоспособност на национално и международно равнище.
 Усъвършенстване на организацията и управлението на учебно-тренировъчния и състезателен процеси на всички равнища.
 Приемането на нов Закон за физическото възпитание и спорта на базата на нова философия за реформите, устойчивост на законодателната база и автономия на спортните организации в рамките на законите на страната.