Партньори:

ASPIRE Европейски проект „Активности, спорт и игри за интеграция на бежанците в Европа“

25.04.2017
ASPIRE Европейски проект „Активности, спорт и игри за интеграция на бежанците в Европа“ На 08.02.2017 год. в Брюксел беше даден старт на Европейския проект ASPIRE (Активности, спорт и игри за интеграция на бежанците в Европа). Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ и ще продължи до 30.06.2019 год. Координатор на проекта е ENGSO – (Европейска неправителствена спортна организация), която се ползва със статута на официален консултант на Европейската комисия по въпросите на масовия спорт. В проекта са включени следните специализирани научни институти занимаващи се с различни аспекти на спортната наука; International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE - Международен съвет за Спортни науки и физическо образование), European Observatoire of Sport and Employment (EOSE- Европейска обсерватория за спорт и заетост), Caritas Academy – Caritas Styria (Академия Каритас – област Щирия от Австрия), Minor-Ndako ( Института Минор Ндако – Белгия). Държавни организации партньори по проекта са Съвета на Европа, Министерство на културата и спорта на Гърция, Графство Фландрия(област граничеща с Белгия, Франция и Холандия). Национални неправителствени спортни организации основни партньори в проекта са German Olympic Sports Confederation (DOSB – Германска олимпийска спортна конфедерация), Bulgarian Union for Physical Culture and Sport (BUPCS- Български съюз за физическа култура и спорт), Finnish Sport Olympic Committee (FOC- Финландски олимпийски комитет), Swedish Sports Confederation (RF-Шведска спортна конфедерация), Catalan Union of Sports Federations (UFEC, Каталански съюз на спортните федерации-Испания), Olympic Committee of Serbia (NOC- Олимпийски комитет на Сърбия). Подкрепяща организация е Европейската лотария. Проектът ASPIRE има общоевропейско значение и ще се фокусира върху социалната интеграция на хора изложени на риск от социално изключване и по специално върху бежанци и емигранти. Главната цел на проекта е да се предложат по-добри възможности, целесъобразни методики, обмяна на положителен опит и подготовка на кадри за интеграция на бежанците и емигрантите чрез средствата на спорта и в спортните организации. Специфичните цели на проекта са:  Увеличаване на знанията и доказателствената база за работа с уязвими хора, особено бежанци, организационни предизвикателства, потребности и идентифициране на добри практики.  Подпомагане на спортните организации да предлагат подходящи възможности за участие на бежанците в занимания с двигателна активност и спорт с помощта на иновативни образователни подходи.  Повишаване на уменията и компетенциите на треньори, коучинг специалисти и организационни кадри (фасилитатори) работещи с емигранти и бежанци, особено в областта на психосоциалната подкрепа и междукултурна чувствителност.  Засилване на междукултурния диалог между бежанците и приемащите общности.  Повишаване на осведомеността относно добавената стойност на спорта в насърчаването на социалното приобщаване на бежанци. Задачите на Българския съюз за физическа култура и спорт в проекта ASPIRE са да:  Проучи възрастовата, националната и религиозна принадлежност на емигрантите получили статут на бежанци в страната.  Проучи между културната специфика, предпочитания и обичайни навици за занимания с двигателна активност и спорт и наличие на ограничителни фактори от социален, религиозен или етнически характер.  Проучи национални добри практики за работа на спортни организации с бежанци и емигранти.  Проучи наличните условия за занимания с двигателна активност и спорт в бежанските центрове и населените места с по-голямо струпване на емигранти със статут на бежанци и подпомогне спортните организации за работа с тях.  Популяризира водещия европейски опит за работа с хора в опасност от социално изключване – емигранти, бежанци, етнически групи, малцинства и др.  Подбере подходящи кадри за специализирано обучение за работа с емигранти и бежанци.  Организира национален обучителен семинар за подготовка на кадри за работа с емигранти и бежанци на територията на страната.  Да популяризира използването на разработената иновативна методика и средства за приложението на спорта в интеграционния процес с бежанци и емигранти. На територията на страната Българския съюз за физическа култура и спорт ще работи в партньорство с Държавната агенция за бежанците, Министерството на младежта и спорта, Българския червен кръст, Общински съвети и кметове, общински и национални спортни организации, спортни специалисти. Ръководител на българската част от проекта е председателя на БСФС проф. Светослав Иванов.