Партньори:

ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

30.05.2017

ПОКАНА


До членовете на БСФС
Уважаеми членове на БСФС,
Уведомяваме Ви, че със свое Решение №1 протокол №8 от 30.05.2017г. Управителният съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член. Общото събрание ще се проведе на 30.06.2017 год.(петък ) от 11.00 часа, в гр.София, бул. Васил Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала.
Общото ОТЧЕНТО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ще се проведе при следния
Дневен ред;
1.Отчет на УС на БСФС за дейността от м.май 2015 до м.март 2017 год. и насоки за дейността на Съюза през 2017 год.
2.Отчет на Контролния съвет на БСФС.
4.Утвърждаване Бюджет на БСФС за 2017 год.
5.Промени в Устава на БСФС.
6. Избор на председател и членове на УС на БСФС.
При липса на кворум на основание чл.28 от ЗЮЛНЦ общото отчетно изборно събрание ще се проведе същия ден от 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на делегатите ще започне от 10.00 ч. на мястото за провеждане на общото отчетно-изборно събрание на БСФС.
Материалите за общото отчетно изборно събрание са на Ваше разположение от 30.05.2017г. в офиса на БСФС намиращ се в София, бул.”В.Левски” №75 , ет.5, ст.507. и са публикувани на сайта на Съюза – www.bsfs.bg
Поради важността на въпросите, които ще бъдат решавани е необходимо да осигурите на посочената дата, място и час редовен представител на Вашето сдружение. Вашият делегат с право на глас ще се легитимира с лична карта, и удостоверение за актуално състояние на Вашето сдружение издадено от фирменото отделение на съответния съд, където сте регистрирани или с редовно издадено пълномощно.

Управителен съвет на БСФС
Председател; / п /
проф. Светослав Иванов