Партньори:

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСФС

31.08.2017

ПОКАНА

До членовете на БСФС


Уважаеми членове на БСФС,

Уведомяваме Ви, че със свое Решение №1 протокол №11 от 31.08.2017г. Управителният съвет  на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член. Общото събрание ще се проведе на 12.10.2017 год. от 11.00 часа, в гр.София, бул. Васил Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала.

Общото ОТЧЕНТО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Отчет на УС на БСФС за дейността от м.май 2015 до м.март 2017 год. и насоки за дейността на Съюза през 2017 год.
2. Отчет на Контролния съвет на БСФС и Независимия одитор.
3. Утвърждаване Бюджет на БСФС за 2017 год.
4. Промени в Устава на БСФС.
5. Избор на председател и членове на Управителния и Контролния съвет на БСФС.

При липса на кворум на основание чл.28  от ЗЮЛНЦ общото отчетно изборно събрание ще се проведе същия ден  от  12.00  часа,  на  същото място  и  при  същия дневен ред.

Регистрацията на делегатите ще започне от 10.00 ч. на мястото за провеждане на общото отчетно-изборно събрание на БСФС.

Материалите за Общото отчетно изборно събрание са на Ваше разположение от 12.09.2017г. в офиса на БСФС намиращ се в София, бул.”В.Левски” №75 , ет.5, ст.507. и са публикувани на сайта на Съюза – www.bsfs.bg

Поради важността на въпросите, които ще бъдат решавани е необходимо да осигурите на посочената дата, място и час редовен представител на Вашето сдружение. Вашият делегат с право на глас ще се легитимира  с лична карта, Удостоверение за актуално състояние на Вашето сдружение издадено от фирменото отделение на съответния съд, където сте регистрирани или с редовно издадено пълномощно подписано от титуляра на Вашата организация.

 

Управителен съвет на БСФС Председател:
проф. Светослав Иванов


Приложения:

Покана за Общо отчетно изборно събране на БСФС

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БСФС 05/2015 - 03/2017

Доклад на Контролния съвет на БСФС за 2015 и 2016

Одитен доклад за 2015 и 2016

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЗА 2016 ГОДИНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЗА 2015 ГОДИНА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА НА БСФС – 2017 год.

ОТЧЕТ 2016г. и ПРОЕКТО БЮДЖЕТ за 2017г. на БСФС