Отлично праведен Национален обучителен семинар на БСФС по проекта ASPIRE

01.04.2019

На 2-ри април 2019 год. при отлична организация БСФС проведе Национален обучителен семинар по европейския проект „ASPIRE”. (Активности, спорт и игри за интеграция на бежанци в Европа) Семинарът се проведе при изключителен интерес от страна на участниците и на практика се превърна в Национален форум за споделяне на добри практики от много авторитетни държавни и обществени организации занимаващи се с проблема за интеграция на бежанци и мигранти в българското общество. В семира взеха участие над 70 представители на спортни федерации и клубове членове на БСФС, както и на представители на Държавната Агенция за бежанци към МС, Министерството на младежта и спорта, Агенцията за бежанци на ООН в България, Българския червен кръст, Българския съвет за бежанци и мигранти, Национална спортна академия „В.Левски“, Фондация „Конкордия – България“, Фондация „Каритас – България“, Българска търговско-промишлена палата, научни кадри и официални лица от обществения актив на Съюза.

Официални представители на участващите организации и приветствия към участниците в саминара направиха проф.Св.Иванов д-р, – Председател на БСФС, г-жа Кина Събева – Председател на Българския съвет за бежанци и мигранти, г-н Матайс льо Рут – представител на Агенцията за бежанци и мигранти на ООН в България, д-р Надежда Тодорова – зам.генерален директор и ръководител на направление “Социално-оперативна дейност“ на БЧК, проф. Даниела Дашева – бивш служебен министър на младежта и спорта и представител на НСА“В.Левски“.
Официални представители и лектори на семира от ENGSO (Европайска неправителствена спортна организация, която е официален консултант на Европейската комисия по въпросите на спорта за всички) бяха г-жа Саллие Баркър – Англия и проф.Ричард Бейли д-р, Германия представител на ICSSPI ( Международен съвет за спортна наука и физическо образование).

В презентацията си г-жа Саллие Баркър направи дорбен анализ за изпълнението и резултатите от почти 2,5 годишното провеждане на проекта, в който активно участие се взели 13 национални и европейски партньори. Подчертано беше, че както винаги до сега БСФС е бил един от най-активните и качествени партньори на ENGSO, а в случая основен партньор по проекта „ASPIRE”. Провеждането на Националния обучителен семинар в България е последната дейност по проекта преди неговото официално приключване и оценка на предстоящата през м.юни т.г. Генерална Асамблея на ENGSO, която ще се порведе във Франкфурт – Германия с домакин Германския Олимпийски комитет и национален спортен съюз.

В емоционалната си презентация проф.Ричард Бейли д-р, представи Европейския обучителен модул, като един от резултатите на проекта. Този научен труд е предназначен като практическо ръководство на всички спортни организации, организатори, треньори, учители и други специалисти работещи в областта на приложението на двигателната активност и спорта, като мощен инструмент за социална интеграция в европейското общество. Проф.Бейли направи и анализ на психо-социалните предизвикателства и практически примери за тяхното преодоляване в ежедневната дейност на кадрите работещи с различни представители на мигрантските общности в Европейския съюз.

В презентацията си г-жа Яница Ряпова- експарт към Държантата агенция за бежанци към МС на Република България, представи подробно структурата, функциите и дейностите на агенцията, като главен държавен орган по проблемите за миграционните процеси на територията на страната.

В презентацията си г-жа Ива Лазарова направи изключително професионален анализ на всички организационни и практически дейности на представителството на Агенцията за бежанци на ООН в България.

В презентацията си г-жа Мариана Стоянова – програмен мениджър на “ Бежанско-мигрантската служба “ на БЧК представи многостранната дейност и програмно осигуряване на всички дейности на организацията на национално и особенно на областно и общинско равнище. Реализат се многобройни проекти за социална, юридическа, спортна и психологическа подкрепа на редовно пребиваващите бежанци и мигранти в страната. Реализират се комплекс от дейности в центровете за бежанци в особено в структурите на БЧК на общинско равнище.

В презентацията си г-н Владимир Милев – проектен координатор на Българския съвет за бежанци и мигранти представи темата «Информационни ресурси за интеграция на бежанци в България». Информацията предоставена пред участниците в семинара беше от изключителна полза за тяхната информираност и спеделяне на добри практики.

В презентацията си г-н Петър Крумов – мениджър организационно развитие при фондация “Конкордия – България” представи положителния опит на футболния клуб за работа с деца на мигранти и бежанци.
В презентацията си г-н Таймур Джафари – председател на Федерация «Кунг ФУ и ТАЙ ЧИ» сподели с присъстващите изключително многобразната дейност на федерацията за физическото, патриотично и духовно усъвършенстване на включените в системна тренировъчна дейност деца от всички възрастови групи. Г-н Таймур Джафари е един от най-успешните български примери за успешна социална интеграция в българското общество. Този чудесен пример е отразен и в европейския обучителен модул.

Г-жа Беата Папазова – представител на Българската търговско-промишлена палата сподели информация за практическата дейност на крупни работодатели в областта на интеграцията на бежанци имигранти. През следващата година БТПП ще кандидатства за финансиране на проекти през няколко Европейски програми за интеграция.

В изказването си г-н Георги Натов – зам.председател на БСФС изказа изключително задоволство от участието на БСФС в проекта ASPIRE реализиран с активното сътрудничество на изпълнителния комитет на ENGSO. Благодари на присъстващите за изключителната активност и проявено внимание по различни аспекти на проблема за социалната интеграция чрез спорт и двигателна активност. Изказа голяма благодарност за отзивчивостта на всички участващи институции в Националния обучителен семинар на БСФС. Освен за интеграция на бежанци и мигранти, резултатите от проекта могат да се използват за интеграция и на други социални групи – етнически малцинства и представители от други религиозни общности. Физическото възпитание и спорта са изключително мощен инструмент в ръцете на спортните кадри за реализиране на голяма група практически дейности свързани с интеграционните функции на спорта в най-широк аспект на този процес.

В заключителното си слово г-жа Саллие Баркър от името на ENGSO, благодари на проф.Св.Иванов и г-н Г.Натов за извършените дейности от страна на БСФС през изминалите 2,5 години и чудесната организация на Националния обучителен семинар в София. Подготвя се и нов проект „SPIRIT”, като продължение на проекта „АSPIRE“ през следващите години.

В заключителното си слово проф.Св.Иванов обобщи резултатите от изпълнението на проекта и сътрудничеството на БСФС с ENGSO. Изказа благодарност към г-н Г.Натов и г-н Данчо Митев – изп.директор на БСФС за чудесната организация и провеждане на семинара. На практика семинара се превърна в първия по вида си Национален Форум за споделяне на добри практики от национално представени спортни и други неправителствени организации занимаващи се с различни аспекти на проблема за интеграция на бежанци и мигранти в България. Тази практика БСФС ще продължи и през следващите години.