Покана за свикване на Общо събрание

29.06.2020

ПОКАНА

До членовете на БСФС

Уважаеми членове на БСФС,
Уведомяваме Ви, че със свое Решение №1, протокол от 26.06.2020год. Управителният съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член. Общото събрание ще се проведе на 30 юли 2020 год.( четвъртък ) от 11.00 часа, в гр.София, бул.“В.Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала в сградата на ММС.

Общото събрание ще се проведе при следния
Дневен ред:
1. Отчет на УС на БСФС за дейността през 2018 и 2019 год. и насоки за дейността на Съюза през 2020 год.
2. Доклад на Контролния съвет на БСФС.
3. Решение за разпореждане с дълготраен материален актив на БСФС.
4. Промени в състава на УС на БСФС.
5. Приемане Бюджет на БСФС за 2020 год.
6. Приемане на Решение за дейността на БСФС през 2020 год.

При липса на кворум на основание чл.28 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на делегатите ще започне от 10.00 ч. на мястото за провеждане на общото отчетно-изборно събрание на БСФС. Делегатите са длъжни да спазват изискванията отразени в заповед на министъра на здравеопазване валидни за въведеното епидемиологично положение в страната към датата на провеждане на общото събрание.
Материалите за общото събрание са на Ваше разположение от 30.06.2020 год. в офиса на БСФС намиращ се в София, бул.”В.Левски” №75 , ет.5, ст.507.
Поради важността на въпросите, които ще бъдат решавани е необходимо да осигурите на посочената дата, място и час редовен представител на Вашето сдружение. Вашият делегат с право на глас ще се легитимира с валидно Удостоверение за актуално състояние на Вашето сдружение, издадено от фирменото отделение на съответния съд, където сте регистрирани или с редовно издадено пълномощно.

 

Управителен съвет на БСФС, Председател
проф. Светослав Иванов

 

Приложения:

Отчетен доклад за дейността на БСФС през 2018 и 2019 год.

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2020