Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Покана за свикване на Общо събрание

15.09.2021

ПОКАНА

До членовете на БСФС

Уважаеми членове на БСФС,уведомяваме Ви, че със свое Решение №1, протокол от 16.09.2021 год. Управителният съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член.

Общото събрание ще се проведе на 30.09. септември 2021 год.( четвъртък ) от 11.00 часа, в гр.София, бул.“В.Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала в сградата на ММС.

Общото събрание ще се проведе при следния
Дневен ред:
1. Отчет на УС на БСФС за дейността през 2020 - 2021год. и насоки за дейността на Съюза през 2022 год.
2. Доклад на Контролния съвет на БСФС.
3. Приемане Бюджет на БСФС за 2021 год.
4. Промени в състава на УС на БСФС.
5. Приемане на Решение за дейността на БСФС през 2022 год.

Регистрацията на делегатите ще започне от 10.00.ч. на мястото за провеждане на общото отчетно-изборно събрание на БСФС. Вашият делегат с право на глас ще се легитимира с валидно Удостоверение за актуално състояние на Вашето сдружение или с пълномощник отговарящ на изскванията на чл.26, т. (3) от Устава на БСФС.

При липса на кворум на основание чл.28 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Делегатите са длъжни да спазват изискванията отразени в заповед на министъра на здравеопазване валидни за въведеното епидемиологично положение в страната към датата на провеждане на общото събрание.

Материалите за общото събрание са на Ваше разположение от 16.09.2021 год. в офиса на БСФС намиращ се в София, бул.”В.Левски” №75 , ет.5, ст.507.

Управителен съвет на БСФС, Председател
проф. Светослав Иванов

 

Приложения:

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на 30.09.2021

Отчетен доклад за дейността на БСФС през 2020 и 2021г.

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021