Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Покана за свикване на Общо събрание

31.10.2022

ПОКАНА

До членовете на БСФС

Уважаеми членове на БСФС, уведомяваме Ви, че със свое Решение №1, протокол от 27.10.2022 год. Управителният съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО  СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член.

Общото събрание ще се проведе на 30.11. 2022 год.( сряда ) от 11.00 часа, в гр.София, бул.“В.Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала в сградата на ММС.

Общото събрание ще се проведе при следния

Дневен ред;

1. Отчет на УС на БСФС за дейността през септември 2021год. – октомври 2022год. и насоки за дейността на Съюза през 2023 год.

2. Доклад  на Контролeн съвет на БСФС.

3. Приемане Бюджет на БСФС за 2023 год.

4. Избор на Председател и  УС на БСФС.

5.Избор на Контролен Съвет

6. Приемане на Решение за дейността на БСФС през 2023 год.

Регистрацията на делегатите ще започне от 10.00.ч. на мястото за провеждане на общото отчетно-изборно събрание на БСФС. Вашият делегат с право на глас ще се легитимира с валидно Удостоверение за актуално състояние на Вашето сдружение или с пълномощник отговарящ на изскванията на чл.26, т. (3) от Устава на БСФС.

При липса на кворум на основание чл.28 от ЗЮЛНЦ  общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Делегатите са длъжни да спазват изискванията за реда в сградата на ММС при  провеждане на общото събрание.

Материалите за общото събрание са на Ваше разположение от31.10.2022 год. в офиса на БСФС намиращ се в София, бул.”В.Левски” №75 , ет.5, ст.507.

Управителен съвет на БСФС

Председател; / п /

проф. Светослав Иванов

 

Покана за свикване на Общо събрание на БСФС на 30.11.2022