Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Покана за свикване на Общо събрание

30.10.2023

Уважаеми членове на БСФС, уведомяваме Ви, че със свое Решение №1, протокол от 30.10.2023 год. Управителният съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член.

Общото събрание ще се проведе на 01.12. 2023 год.( петък ) от 11.00 часа, в гр.София, бул.“В.Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала в сградата на ММС.

Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Отчет на УС на БСФС за дейността през oктомври 2022 - септември 2023 год. и насоки за дейността на Съюза през 2024 год.

2. Доклад на Контролeн съвет на БСФС;

3. Приемане Бюджет на БСФС за 2024 год;

4. Приемане на Решение за дейността на БСФС през 2024 год. Регистрацията на делегатите ще започне от 10.00.ч. на мястото за провеждане на общото отчетно събрание на БСФС. Вашият делегат с право на глас ще се легитимира с валидно Удостоверение за актуално състояние на Вашето сдружение или с пълномощник отговарящ на изскванията на чл.26, т. (3) от Устава на БСФС.

При липса на кворум на основание чл.28 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Делегатите са длъжни да спазват изискваниятя за реда в зградата на ММС при провеждане на общото събрание.

Материалите за общото събрание са на Ваше разположение от 31.10.2023 год. в офиса на БСФС намиращ се в София, бул.”В.Левски” №75 , ет.5, ст.507.


Управителен съвет на БСФС

Председател; / п /

проф. Светослав Иванов


Покана за свикване на Общо събрание

Отчетен доклад за дейността на БСФС през 2022 и 2023г.