Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Трета научна конференция по проект на Българска Федерация по Кунг Фу и Тай Чи

07.12.2023

На 6 и 7 декември 2023 г., в зала 2 в сградата на община Поморие, се проведе успешно научна конференция, организирана от Българската федерация по кунг фу и тай чи в партньорство със сдружение „Мъдрост и сила“, с представители на целевите групи по проекта, на която бяха представени резултатите от научния експеримент, проведен по Дейност 1, в заложения период на проекта (август 2022 – декември 2023 г.).

Участието беше разнообразно и включваше всички научни изследователи по проекта, както от страна на БФКТ, така и от страна на партньора „Мъдрост и сила“, 51 души от самия гр. Поморие, които представляваха община Поморие, партньор по проекта, както и спортни клубове и училища. Освен тях, на събитието присъстваха 15 гости от различни населени места в областта на Бургас и област Поморие (от гр. Бургас, гр. Ахелой, села Бата, Габерово, Дъбник и др), в това число спортни клубове, училища и университети.

Българската федерация по кунг фу и тай чи прояви ангажимент към възможно най-пълното и успешно провеждане на конференцията, предоставяйки необходимата организация и подкрепа за всички гости и участници.

Пълната информация за самия проект и проведеното научно изследване можете да откриете в издадения сборник с теми и доклади, който качен в онлайн формат на официалната страница на Федерацията. Накратко, в част първа от съдържанието му са анализирани социалните функции на спорта, влиянието му върху политиките на местно ниво и гражданското участие, както и значението му за развитие на двигателна активност и личностно развитие. Във втората част се представят резултатите от проведения научен експеримент. Анализира се проектната дейност чрез кунг фу, включително обучение по самозащита, психическа, физическа, техническа и тактическа готовност. В последните страници е поместено описание на нововъведенията в уебсайта на Федерацията – нови онлайн секции и разработен онлайн софтуер по програмата на проекта.

Научната конференция се реализира по проект с рег.№ в ИСУН2020: BG05SFOP001-2.025-0169, с наименование: "По-ефективни политики на местно ниво чрез консултативни форми на гражданско участие за имплементиране на социалните функции на спорта Кунг Фу за преодоляване на екстремални ситуации, повишаване двигателната активност и развитие духа на жителите на община от четвърто йерархично ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) на Република България", финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Конференцията, проведена в гр. Поморие, не само укрепи връзките между различните общности и институции, но и подчерта необходимостта от научни форуми за споделяне на знание и опит в областта на спорта. Конференцията предостави възможност за обогатяване на познанията в областта на Кунг Фу и Тай Чи, като събра експерти, практикуващи, студенти и любители от различни части на областта и страната.

Подробна информация за научния проект и сборникът с доклади можете да откриете в официалната страница на федерацията на адрес: www.kungfu-bulgaria.org/personnel/third-science-project