Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

УСТАВ НА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗА ЗА ФИЗИЧЕКСА КУЛТИРА И СПОРТ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУРТУРА И СПОРТ, наричано накратко БСФС е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и осъществяващо дейността си съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и останалото действуващо българско законодателство.
(2) БСФС е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.
Чл.2. БСФС е доброволна, демократична, неправителствена и неполитическа обществена спортна организация.
Чл.3. БСФС спазва “Хартата за спорта” на Международния олимпийски комитет, ”Европейската харта за спорта” утвърдена от Комитета на министрите на спорта на Европейския съюз, както и всички международни договорености в областта на физическото възпитание и спорта, ратифицирани от Република България.
Чл.4. (1) Основополагащо начало при изграждането на БСФС е принципът на доброволното сдружаване.
(2) Основни принципи за организация и дейност са:


Чл. 5.(1) БСФС работи във взаймодействие с държавния орган, ръководещ физическото възпитание и спорта в Република България.
(2) БСФС приема самостоятелни решения в съответствие с националната спортна политика, настоящия Устав, Уставите и нормативните актове на български и международни неправителствени спортни организации в които членува.
(3) БСФС членува в Българския Олимпийски Комитет.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.6.(1) Сдружението осъществява дейността си под наименованието БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ, което може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията и БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.7.Седалището на БСФС е гр. София, район “Средец”, а адресът на неговото управление е: бул.”Васил Левски” 75.

ЦЕЛИ

Чл.8.Главната цел на БСФС е масово практикуване на физически упражнения и спорт от населението на Република България. Подобряване на здравето и физическата дееспособност на нацията и особено на младежта. Издигане равнището на спортовете, спортното усъвършенстване на подрастващите спортисти и олимпийския резерв на Република България.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 9.Средствата, с които БСФС ще постига своите цели са:
(1)Координиране усилията на БСФС и на неговите членове за практическа реализация на държавната спортна политика.
(2)Създаване на условия, стимулиращи дейността на БСФС и на неговите членове за приоритетно развитие на физическото възпитание и спорта сред младежта. Усъвършенстване на системата за начална спортна подготовка, масов ученически и детско-юношески спорт, подбор и подготовка на спортни таланти.
(3)Създаване на условия за самостоятелни занимания с физически упражнения и спорт от населението. Стимулиране на спортните организации в общините, жилищните комплекси и по месторабота.
(4)Подпомагане дейността на спортните клубове, обединените спортни клубове и българските спортни федерации за развитието на спортовете, спортното усъвършенстване на подрастващи спортисти и подготовка на олимпийския резерв.
(5)Анализиране и изготвяне на предложения от БСФС пред компетентните държавни органи и общините за тенденциите в развитието на спортното движение в страната и общите проблеми на спортните организации като: организацията на масовия и детско-юношесткия спорт, усъвършенстване на нормативната уредба, финансиране на спортните дейности, изграждане и експлоатация на спортни обекти, терени и спортни съоръжения, научно-приложната дейност, усъвършенстване на спортното законодателство.
(6)Стимулира развитието на общественото начало в спорта и хармонизирането му с дейността на държавните органи, общините и професионалната дейност на спортните организации.
(7)Координиране на дейностите на членовете на БСФС при провеждане на комплексни спортни първенства на територията на Република България.
(8)Финансово, материално и морално подпомагане дейността на членовете на БСФС.
(9)Отстояване интересите на членовете на БСФС.
(10)Защитаване нравствените ценности и принципи на спорта и човешкото достойнство, както и здравето на участниците в спортната дейност.
(11)Участвува в борбата срещу употребата на забранени медикаменти от спортистите.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл 10. БСФС ще осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на националната система за физическо възпитание и спорт.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.11. Предметът на дейност на БСФС е:

(1) Създава необходимата организация и координация между членовете си за осъществяване на спортната подготовка на подрастващите спортисти.
(2) Осъществява координация на състезателната дейност на общинско и регионално равнище и подпомага членовете си за нейното реализиране.
(3) Разработва собствени програми и ги съгласува с държавния орган, ръководещ физическото възпитание и спорта и други компетентни държавни органи. Участва в реализирането на национални програми за развитието на детско - юношеския, ученическия и спорта за всички.
(4) Събира и анализира информация за хода, качеството и проблемите на тренировъчната и състезателната дейност и подпомага членовете си за тяхното решаване.
(5) Осъществява координация и оперативно взаимодействие със спортните организации и органите на държавната власт и общините за развитието на спортовете, рационалното използване на спортната база, развитие на научното, медицинското и информационното осигуряване на тренировъчния и състезателния процес с подрастващите спортисти.
(6) Поддържа контакти и взаимодейства с Българския олимпийски комитет и други държавни органи и обществени организации, които имат отношение към физическото възпитание и спорта в страната.
(7) Осъществява, на национално равнище необходимата координация по провеждането на международното спортно сътрудничество с международни неправителствени спортни организации със същия статут и предмет на дейност. Разработва и администрира международни програми за стимулиране на физическото възпитание и спорта в страната.
(8) Разработва или участва в разработването на нормативни документи касаещи общи въпроси от дейността на спортните организации.
(9) Обсъжда и предлага промени в спортното законодателство.
(10)Защитава спорта и интересите на спортно-педагогическите кадри и спортистите и отстоява правата им. Спомага за тяхната професионална и социална реализация.
(11) Извършва дейности, свързани с пропагандата на спорта и здравословния начин на живот. Сътрудничи на БОК за пропагандата на олимпизма и олимпийските идеали .
(12) Организира мероприятия за повишаване на професионалната квалификация на кадрите в системата на спорта по актуални общо-методически и организационни проблеми на спортното движение, промени в законодателството на страната, свързани със спорта и други въпроси, свързани с промени в световното спортно движение.
(13) Организира събирането на материални и финансови помощи, дарения и спонсорство за потребностите на Съюза и членовете му.
(14) Извършва рекламна дейност в рамките на правата му, съгласно “Закона за физическото възпитание и спорта”.
(15) Изгражда и експлоатира собствена или предоставена от държавата, или общините спортна база, терени и спортни съоръжения.
(16) Извършва стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав.
(17)Удостоява с морални и/или материални награди физически и юридически лица и членове на БСФС за особени заслуги в развитието на съюза и физическото възпитание и спорта в страната.

СРОК

Чл.12.Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл.13. (1) Членове на БСФС могат да бъдат спортни федерации, спортни клубове по смисъла на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от ЗФВС и обединени спортни клубове по смисъла на чл. 11, ал. 3 ЗФВС, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението, приемат и спазват този Устав и плащат членски внос.
(2) Членовете на БСФС запазват юридическата си и икономическа самостоятелност.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.14. (1)Членството в БСФС е доброволно.
(2) ( Изм. ОС 12.10.2017год.) Нови членове на сдружението могат да бъдат приемани в него при представяне на:

(3) ( Изм. ОС 12.10.2017год.) Решението за приемане на членове на сдружението се приема от Управителния съвет, който е длъжен да разгледа молбите по ал.2 в срок от един месец след тяхното постъпване.
(4) Изричният или мълчалив (при непроизнасяне в срок) отказ на Управителния съвет за приемане на кандидат за член на сдружението се обжалва пред Общото събрание на първото му следващо заседание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.15. Членовете на БСФС имат следните права:

(1) Да участват в управлението на Съюза;
(2) Да бъдат информирани за неговата дейност;
(3) Да ползват имуществото на Съюза;
(4) Да се ползват от резултатите от дейността на Съюза съгласно разпоредбите на този Устав;
(5) Да издигат кандидатури за Председател и членове на Управителния съвет на БСФС и на Контролния съвет.

Чл. 16. Членовете на БСФС са длъжни:

Чл. 17. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 18. Членовете на БСФС имат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет на Съюза. В този случай упълномощителите носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.
Чл. 19. За задълженията на БСФС неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 20. Членството в СНЦ БСФС се прекратява:

Чл. 21. Член на БСФС може да бъде изключен с решение на управителния съвет, когато:

Чл. 22.(1) Управителният съвет може да констатира отпадане на член на сдружението поради системно неучастие в дейността му, в случай, че членът без уважителни причини не присъствува в две последователни заседания на общото събрание на сдружението, свикани и оповестени надлежно, или не е внесъл две последователни имуществени вноски.
(2) Решенията на УС за изключване или отпадане на член може да бъде обжалвано пред Общото събрание на сдружението на първото му следващо заседание.
Чл. 23. При прекратяване на членството БСФС не дължи направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Съюза е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.
Чл. 24. Решенията на управителния съвет за изключване или отпадане на член се обжалват пред общото събрание на Съюза в първото му следващо заседание.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 25.Органи на управление на СНЦ БСФС са:
(1)Общо събрание;
(2)Управителен съвет;
(3) Председател на УС;
(4) Контролен съвет;

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 26.(1) Върховен орган на БСФС е общото събрание.
(2) Общото събрание се състои от всички членове на Съюза, като Юридическите лица участват в общото събрание, чрез лицата които ги представляват по съдебна регистрация.
(3) Лицата по ал. 2 могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или повече заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27. (1) Общото събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. Приема други вътрешни актове (правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на финансовата и стопанската дейност, програми, нормативни документи касаещи общи проблеми на членовете и др.)
3. Избира за срок от четири години и освобождава Председателя на УС и останалите членове на управителния съвет, както и Контролния съвет;
4. Взема решения по постъпили жалби относно откази за приемане и по жалби относно изключване и констатиране отпадането на членове;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. Взема решение за участие в други организации;
7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Съюза;
8. Приема основните насоки и програма за дейността на Съюза;
9. Приема финансовия отчет (баланса) и бюджета на Съюза;
10. Взема решения относно размера и сроковете за внасяне на членския внос;
11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет;
12. ( Изм. ОС 12.10.2017год.) Отменя решения на клонове, Управителния съвет и Контролния съвет , които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Съюза;
13.(стара т. 13 отм. от ОС от 24.03.2005 г.) Приема решения, касаещи стопанската дейност на Съюза и участието му в търговски дружества;
14. ( Изм. ОС 12.10.2017год.) Приема окончателни решения за разпореждане с дълготрайни материални и нематериални активи на Съюза с решение подкрепено от ДВЕ ТРЕТИ от присъстващите членове.
15. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.
(2) ( Изм. ОС 12.10.2017год.) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11,12 и 14 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.
(5) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28. (изм. от ОС от 15.11.2006 г.) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива минимум веднъж годишно, или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 29.(1) Поканата за свикване на общото събрание следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане, както и указания по чия инициатива се свиква.
(2) (изм. от ОС от 15.11.2006 г.) Поканата трябва да е получена от всеки член на Сдружението най-малко 14 дни преди провеждането на Общото събрание. Връчването трябва да стане срещу подпис, или с препоръчано писмо с обратна разписка, или по друг начин, който категорично установява получаването й. Ако член е променил адреса си и не е уведомил за това Управителния съвет, счита се, че поканата, изпратена на стария му адрес е редовно връчена.

КВОРУМ

Чл. 30 Общото събрание е законно ако присъствуват повече от половината от всичките му членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 31 31( Изм. ОС 12.10.2017год.) (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас, ако в 30 (тридесет) дневен период преди обявената дата за провеждане на Общо събрание е с редовно платен членски внос. Ако това задължение не е изпълнено, този член може да присъства на Общото събрание без да ползва правата си по чл. 15. Правото на глас се упражнява от представителя по вписване на спортната организация или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно. Изключени или отпаднали членове на БСФС нямат право да присъстват на Общо събрание.
(2) Представител на член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз снова на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 32 (1) ( Изм. ОС 12.10.2017год.) (1) Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване и с мнозинство от присъстващите с изключение на избора на Председатели членове на Управителния съвет и Контролния съвет.
(2) Решенията по чл. 27, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
(4) ( Изм. ОС 12.10.2017год.) Изборът на Председател и членове на Управителния съвет и Контролния съвет става с тайно или явно гласуване по решение на Общото събрание и с обикновено мнозинство.

ПРОТОКОЛ

Чл.33.(1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепен към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание се завеждат в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.34. (изм. от ОС от 15.11.2006 г.) Управителният съвет е управителен орган на БСФС и се състои от 5 до 23 лица. Членовете на Съюза, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.
Чл.35. В изключителни случаи по решение на общото събрание функциите на управителен съвет магат да се възложат на едно лице, управител за срок не по - дълъг от една календарна година.

МАНДАТ

Чл.36.Управителният съвет се избира за срок от четири години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.37. Управителният съвет:

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 38. Заседанията на управителния съвет се свикват не по-рядко от веднъж на два месеца и се ръководят от Председателя на УС. Последният е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се води от определен от Управителния съвет негов член.
Чл.39.(1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, или ако то е проведено без кворум на членовете му, ако протоколът бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на управителния съвет.

РЕШЕНИЯ

Чл. 40. (1) Управителният съвет взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 31 т.3 и 6 и чл.14 ал. 2 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.
(2) Всеки член на управителния съвет има право на един глас. При равен брои гласове, решаващ е гласът на председателя.

КОНТРОЛ

Чл. 41. Всеки заинтересуван член на БСФС може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Чл. 42.(1) Председателят на УС представлява Съюза, ръководи дейността на управителния съвет при спазване законите на страната, решенията на общото събрание и този Устав.(2) ( Изм. ОС 12.10.2017год.) За Председател на УС имат право да се кандидатират с предимство членове на действащия Управителния съвет. При липса на такива кандидатури се прилага чл.15, ал.5. Кандидатурите за Председател на УС трябва да бъдат подадени не по-късно от четиридесет и пет дни преди датата за провеждане на Общото отчетно – изборно събрание, като същите се одобряват от Управителния съвет.
(3) ( Изм. ОС 12.10.2017год.) Избира се от общото събрание за срок от четири години. Предложенията за избор на председател се подават в писмен вид до Управителния съвет на БСФС най-малко четиридесет и пет дни преди провеждане на Общо отчетно-изборно събрание и трябва да съдържат:

(4). ( Изм. ОС 12.10.2017год.) Председателят предлага на Общото събрание кандидатури за членовете на Управителния съвет. Щатното разписание на оперативното ръководство се утвърждава от Управителния съвет по предложение на Председателя.
(5) Председателят на УС на Съюза отговаря за изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание. Организира дейността на управителния съвет и контролира изпълнението на неговите решения.
Чл. 43 Тримата Заместник-председатели на УС се избират от Управителния съвет между неговите членове за срок от четири години. Заместник-председателите подпомагат Председателя на УС при осъществяване на неговата дейност и представляват сдружението заедно и поотделно в отсъствието на Председателя на УС.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 44 (1) Контролният съвет се избира от общото събрание за срок от четири години и се състои от трима души, от които председател и двама членове.
2) Контролния съвет се избира като след обсъждането на кандидатурите, се гласува за кандидатите, като спечелилият най-много гласове кандидат е председател на КС, а следващите двама по брой на гласовете – негови членове.
Чл.45 (1) Контролният съвет упражнява цялостен контрол върху финансите на сдружението, начина и реда за набирането на средствата и тяхното разходване.
(2) Контролният съвет има право да извършва цялостна проверка на документацията на сдружението. Той следи за изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет.
3) Контролният съвет се отчита за дейността си пред общото събрание на сдружението.

КЛОНОВЕ

Чл. 46. С решение на общото събрание на Съюза могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място в което се намира седалището на Съюза. Клоновете са регионални и общински съвети на БСФС.
Чл. 47. Регионалните и общински съвети на Съюза не са юридически лица, ръководят се от управител, избран от управителния съвет на Съюза. Клоновете извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.
Чл. 48. Регионалните и общински съвети на Съюза водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред управителния съвет на Съюза и пред членовете на Съюза от съответния регион, отчет за дейността и разходваните средства.
Чл. 49. Управителният съвет на Съюза заявява пред съда, в района на който се намира седалището на регионалния и / или общински съвет:

ИМУЩЕСТВО НА СЪЮЗА

Чл. 50. Имуществото на Съюза се състои от право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, вземания, права върху обекти, включително и на интелектуална собственост, ноу-хау, дялово участие в търговски дружества и всякакви други имуществени права, които съгласно закона могат да бъдат притежание на сдружение с нестопанска цел за дейност в обществена полза.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 51. Източниците на средства на Съюза са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав и допустима според закона, субсидии от държавата, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и др.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.52. Имуществените вноски на членовете на Съюза се определят по вид, размер и периодичност на плащане от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасяне.
Чл. 53. Всички членове на Съюза дължат годишен членски внос в размер на десет лева, платими до края на първото полугодие на всяка календарна година.
Чл. 54. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.55.(1) БСФС извършва следната стопанска дейност:

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Съюза.
(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
(4) Съюзът не разпределя печалба.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 56.(1) БСФС може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите,определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
(2) За безвъзмездно разходване имуществото на Съюза в полза на лицата по чл. 41 ал.3 от ЗЮЛНЦ, общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.
(3) Съюзът подбира лицата и начина за тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възмажности, съгласно обявения ред и правила за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
(4) Съюзът не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал.3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза за Съюза, или са сключени при общи условия, публично обявени.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 57.(1) ( Изм. ОС 12.10.2017год.) В срок до 31 март на всяка календарна година управителния съвет на Съюза съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на дипломиран експерт-счетоводител или регистриран одитор, съгласно изискванията на „Закон за счетоводството“ и „Закон за независимия финансов одит“.
(2) В същия срок УС изготвя доклад за дейността на съюза със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.
(3) В срок до 31 май на всяка година УС предоставя информация за дейността си през предходната година пред централния регистър. В регистъра се заявяват за вписване и се представят заверен годишен счетоводен отчет, доклада по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ документи.

КНИГИ НА СЪЮЗА

Чл. 58. Общото събрание и управителния съвет на Съюза водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдъжанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.59. Съюзът не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 60. Съюзът се прекратява:

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 61 (1) При прекратяване на Съюза се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл.13, ал. 4 и чл.14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището на Съюза.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Съюза от наличните парични средства, а ако това е невъзмижно - чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Съюза. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл.61. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на Съюза нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на Съюза.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет на общото събрание на Българския съюз за физическа култура и спорт проведено на 21.11.2002 година в гр. София и е изменен от общото събрание, проведено на 24.03.2005 г.,от общото събрание проведено на 15.11.2006 г. и от общото събрание проведено на 12.10.2017год.
§ 2. Списъкът на членовете, подписали Устава да се считат неразделна част от този Устав.
§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.
§ 4. Съюзът има свое знаме, печат, емблема, бланка и други символи, които се утвърждават от общото събрание, по предложение на управителния съвет.
§ 5. (приет от ОС от 05.02.2010 г.) Всички интелектуални права върху списание „Спорт и наука” са изключителна собственост на БСФС, като списанието се издава от сдружението, съвместно с „Национална спортна академия”, Министерството на физическото възпитание и спорта и „Българският олимпийски комитет“.