Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БСФС ЗА ПЕРИОДА 2006 - 2010

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Основания, цел, обхват
Основанията за разработка на програмата са Уставът на БСФС, решенията на Общото му събрание, Концепцията и Програмата на Министерския съвет за развитие на физическото възпитание и спорта в България. . В посочените документи синтезирано са изложени теоретичните постановки, предпоставки и принципи за преустройство на Националната система за физическо възпитание и спорт. Концепцията и Програмата на МС са съобразени с препоръчителните документи на МОК, ЮНЕСКО, Европейската общност и са разработени върху аналитични оценки и изводи от съществуващия световен и наш опит. Новоутвърденият Устав на БСФС и последващата нова юридическа регистрация на СЪЮЗА са важна предпоставка за определяне на периметъра на дейност, правата и отговорностите му в рамките на Националната система за физическо възпитание и спорт. Програмата приема държавната спортна политика и наличието на специализиран държавен орган – Министерството за младежта и спорта или Държавна агенция за нейната реализация. БСФС като обществена спортна организация обединяваща спортни клубове, обединени спортни клубове, спортни федерации и други спортни обединения и асоциации, подпомага реализацията на националната спортна политика, чрез активно партньорство, мобилизирайки обществения спортен потенциал.
Главната цел на програмата е да интегрира усилията на съюза с тези на държавните органи, общините, стопанските структури и специализираните спортни организации за разширяване на системата за масово практикуване на физически упражнения и спорт. Подобряване равнището на спортовете, подбора на талантливи спортисти и тяхното усъвършенстване. Преустройството на подготовката, ефективността и спортната реализация на олимпииския резерв е от решаващо значение за международната и олимпийска изява на Българският спорт през следващото десетилетие.
Обект на програмата са организацията, съдържанието, провеждането и управлението на учебно-тренировъчния и спортно-състезателен процес и свързаните с тях дейности, главно в подсистемите на масовия и особенно на детско-юношесткия спорт и подготовката на олимпийския резерв. В тази връзка БСФС има ограничена /а не цялостна/ отговорност за състоянието на НСФВС и съответно ограничени права в нея.

2.Главни задачи на програмата са:

 


3.Трудности и препятствия.
Разработването, утвърждаването и реализирането на програмата се съпътствува от редица трудности. БСФС е единствената обществена спортна организация в страната, а така също и от много сродни на нея спортни организации от бившите социалистически страни, която преживя изключителни трудности през последните 16 години.От обществено - държавна спортна организация еталон /в спортно-методическо и професионално-спортно отношение/ в европейски и световен мащаб, с невероятни за мащабите на страната спортни постижения и професионален опит, тя беше срината до организация с формално съществуване. Деформациите в обществено-политическия живот в годините на преход, липсата на конструктивност и професионален подход във взаимоотношенията между обществената организация и държавните органи за управление на спорта през изминалите години, както и субективните слабости на управление на самата организация, са основните фактори за срива на системата. БСФС няма стабилно финансиране. Преобладаващата част от спортната й база беше одържавена. Друга значителна част от нея стихийно разпродадена, заграбена или опустошена.Търговските и дружества преустановиха дейността си.
Разрушени са цели добре функциониращи в миналото подсистеми на НСФВС като ДЮС, центровете за високо спортно майсторство, звената за начална спортна подготовка, подбор и спортна ориентация, селекционните центрове към спортните училища.Особенно негативно отражение върху българския спорт оказва закриването на армейските спортни школи за дълъг период от време и преустановяването на преобладаващата част от общинския, регионален и областен спортен календар. Преобладаващата част от елитните български треньори напуснаха спорта като поприще за професионална изява, а друга част ефективно се адаптираха и влагат своя професионален опит в чуждестранни спортни клубове. Посочените проблеми, както и системния недостиг на финансови ресурси рушат базата на българския спорт. Обричат на изключително слаба ефективност всички инвестиции в спорта по държавна,обществена и частна линия.
Дейността на ММС /ДАМС/, усъвършенстваното спортно законодателство, както и конструктивния диалог на новото ръководство на ММС /ДАМС/ със спортните организации в това число и с БСФС е изключително добра предпоставка за началото на системна дейност за преодоляване на проблемите в НСФВС. Общите събрания на БСФС проведени през 2002 и 2006 год.определиха като подходящ за нашите условия модел за организация и дейност на обществената спортна организация - този на Германския спортен съюз, адаптиран към българските реалности и положителни професионални традиции. Необходим е балансиран подход към миналото, настоящето и бъдещето на българския спорт, в това число и към БСФС. Не е възможно да се решат всички горепосочени проблеми едновременно и бързо. Необходим е системен подход и реализъм. Нужно е да се създаде нова философия и стратегия за излизане от кризата.

ІІ. СЪДЪРЖАТЕЛНА СЪЩНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА БСФС. ХАРАКТЕРИСТИКА.

Всяка система за физическо възпитание и спорт си поставя две основни задачи: 1.Да работи за подобряване на здравето, физическото развитие и дееспособността на хората и 2. Да повишава спортното майсторство на спортистите, а чрез него спортния престиж на нацията.
Главно средство, което се използува за реализирането на горните задачи, е физическото упражнение и неговите две форми- несъстезателно и състезателно. В теорията и най-вече в социалната практика тези две форми или не са различават или взаимно се подменят. В програмата за дейност на БСФС под физическо упражнение се разбира всякакъв вид упражнение, което се използва индивидуално или групово за физическо натоварване и е без състезателен елемент, а за спорт е всяко физическо упражнение , което има състезателен характер и крайната му цел е спортно постижение или победа.
Практикуването на физическото упражнение е обект главно на задължителните програмни занимания, а спортът – на организираното самодейно спортуване. Главната цел на заниманията с физически упражнения е здравето и дееспособността, а на спорта – освен тях и спортното постижение и победата.Често упражненията и спортът се използват комбинирано и определящото към коя форма се отнасят е целта, която преследват. За това в световната практика се оформят две подсистеми на заниманията с физически упражнения и спорт – масово-оздравителна /спорт за здраве, спорт за всички/ и спортно-състезателна. Съгласно теорията на управлението, определящо при формирането на системите са съдържанието и спецификата на дейността.
Те определят характера, звената, органите, структурата и профила на кадрите. Обучението, тренировката и състезанието са трите компонента на производствения процес на НСФВС. Спортно – материалната база, кадрите, финансирането и управлението са задължителните предпоставки за реализирането на производствения процес. Този комплекс от фактори характеризират и специфицират съдържателната същност на дейността на БСФС и му дават права на инициатива и координация в тази област.

ІІІ. ОСНОВНИ ПОДСИСТЕМИ, ЗВЕНА И ОРГАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Съдържателната същност на дейността на БСФС и социалните потребности определят различна степен на ангажираност на Съюза в почти всички подсистеми на НСФВС и обуславят различни форми на взаимодействие с другите субекти на системата, независимо дали те са негови членове или не. Особено място в тези взаимоотношения заемат БСФ и СК, независимо от формата на сдружаване. Ефективността на тяхната работа и партньорството на БСФС с тях е от първостепенно значение за функционирането на цялостната система. Българските спортни федерации имат първостепенна роля по цялостното методическо ръководство на своя спорт, по нормативното осигуряване на методиката на учебно-тренировъчния и спортно-състезателен процес в страната, по подготовката на националните и проекто-олимпийски отбори и по осъществяването на международната дейност по съответния спорт.
БСФ носят и главната отговорност за нивото на съответния вид спорт в страната и адаптацията му към европейските и световни промени в теорията и методиката на спортната подготовка , техническите и спортно-състезателни правилници на международните федерации в които членуват. Те обаче имат крайно ограничени възможности да влияят на организационно-структурното изграждане на спортните клубове и равнището на учебно-тренировъчния и състезателен процес в тях.В болшинството случаи те са функция на специфичните условия и възможности на спортно-материалната база, кадровото и финансово състояние на клубовете, общинската спортна политика и местните традиции и отношението на общинските ръководства и спортната общественост към съответния вид спорт.
Спортните клубове по вид спорт са първичното юридически самостоятелно звено за цялостно развитие на своя спорт на територията на общината.Те сами решават имат ли нужда да си взаимодействуват с други СК по своя спорт или по друг вид спорт и да се сдружават с тях по хоризонтала /на територията на общината/ и по вертикала /по съответния вид спорт/ и да стават членове на Обединени спортни клубове или спортни дружества, и на БСФ, а чрез тях или самостоятелно на БСФС, БОК или други спортни сдружения. Общината в рамките на която се изграждат, развиват и сдружават СК има изключително важна роля за развитието на спорта и обезпечаването на съвременни условия и предпоставки за неговото съществуване. На общинско равнище, има само комисия по спорта на Ощинския съвет. Няма специализирана структура на НСФВС, освен ОСК или СД. Ето защо, чрез тях или чрез други професионални сдружения на СК /съвети на ръководителите на спортните клубове или др.подобни/ БСФС стъпва стабилно на територията на общината и всячески подпомага, координира, обслужва и осъществява националната спортна политика. Главният предмет на дейността са предимно общите проблеми на спорта на местно, регионално и национално ниво. Обобщава потребностите и исканията пред кмета и Общинския съвет, пред органите на образованието, пред обществеността и пред други органи на общината. Изучава, обобщава и поставя техните проблеми пред Областния управител и пред ММС /ДАМС/. Освен това на национално равнище БСФС има отговорността и задължението да разработва програми и проекти по спортовете в него за развитието на ДЮС, системата за подбор и селекция на спортни таланти, подготовката и реализацията на олимпийския резерв, научно- методическото и медицинско осигуряване на спортната подготовка и други в своята предметна област. Част от тези проекти предлага за утвърждаване в ММС/ДАМС/ или чрез него в други ведомства, МС и НС. От тези проекти са заинтересовони всички СК, ОбСК, БСФ и Асоциации, но самите те нямат възможност да ги разработят, предложат и реализират. Следователно сдружаването на СК, Об.СК и БСФ по конфедеративен принцип в БСФС е обективно обусловено и няма реална алтернатива в НСФВС. От друга страна трябва да се има предвид, че спортът е част от надстройката, а не от базата на обществените отношения, поради което е налудничаво да се иска той да бъде приоритетна сфера и с него да се съобразяват държавните и стопанските субекти. Обратно, той трябва да търси мястото, нишите в които най-добре би се развивал. В съвременните системи за физическо възпитание и спорт внедрени в страните от Европейския съюз е постигнато оптималното съчетаване на държавното и общественото начало в спорта. Всяко нарушаване на този баланс е съпроводен със сериозни смущения в структурата, дейността, социалната и чисто спортна ефективност и продуктивност на цялата система, или отделни фундаментални части от нея.
Социалната практика и дейността на спортните организации през последните години са показателни в това отношение. Независимо от трудностите спортът оцеля благодарение на съвместните усилия на общините, СК, Об.СК и БСФ. Катастрофата на ЦСКА е показателна за фалита на спорта на територията на общините, в които клуба работеше и огромните трудности пред неговите клубове и последиците за националния спорт въобще в една изключително важна част от НСФВС.

ІV. НОВА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА БСФС И НОВА ЛЕГИТИМАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО.

1.Реализацията на програмата:
Реализацията на програмата изисква усъвършенстване на структурата и помощните органи на съюза. БСФС се определи като партньор да ММС /ДАМС/, което налага органите и кадрите му да работят в синхрон с органите и кадрите на ММС /ДАМС/ в столицата и областите. На централно ниво БСФС осъществи трудна но решителна промяна. Избран е нов УС предимно от спортни специалисти и деятели с отределен принос за развитието на спорта в страната.Премахнати са негативите в управлението от миналото.Утвърден е нов Устав.Утвърдени са помощни органи предимно от специалисти и обществени деятели. Централното ръководство е с изключително малък щатен апарат. На централно ниво са обединени мощни спортни структури - Столичните обединени спортни клубове – “Левски”,”Славия”,”Локомотив”, “ ЦСКА” /с нова съдебна регистрация/ БАСВ, БАСС, Съюза на гимнастическите дружества “Юнак”. До края на 2007 год. БСФС трябва да реализира проект за възраждане на обединени спортни клубове, кадрово и организационно изграждане на Областните съвети на БСФС. Те трябва да бъдат изградени главно в областите с функциониращи спортни училища, функционираща спортна база, стабилни спортни клубове по вид спорт и техни обединения и спортни традиции. Това са областите София, Софийска област, Пловдив, Плевен, Варна, Русе, Добрич, Бургас, Ямбол.Областните съвети на БСФС ще осъществяват дейността си с малък щатен апарат и голям обществен актив – спортни деятели,треньори, спортни съдии,учители,административни и стопански ръководители с отношение и симпатии към спорта. Те ще осъществяват дейността си в съответствие с новите реалности в страната и областите, новия устав на БСФС , ЗФВС и ЗЮЛНЦ.
На общинско ниво, на настоящия етап като помощни органи на съюза ще бъдат привлечени действащи в момента Обдинени спортни клубове, или СК по отделнии видове спорт или сдружения на СК като /съвети на ръководителите на СК на територията на общините/.
БСФС съвместно с ММС /ДАМС/ трябва да обсъдят и приемат решения, в това число и законови , за изпълване с ново съдържание дейността на Обединените спортни клубове.
Сегашният им статут не отговаря на реалният им принос за оцеляването на спорта в страната. Целта трябва да бъде - те да се превърнат в естествен комплексен спортен център на територията на общините, осъществяващи професионално ръководство, поддръжка и експлоатация на спортната база обслужваща дейността на СК, населението в общините, и основен координиращ и работен орган за реализация на националните спортни приоритети на страната.
Приемането на България в Европейския съюз и НАТО, налагат интеграция на нашите спортни структури към тези на Европейския съюз.Това изисква БСФС да интегрира свои представители в главните структури на ЕНГСО /Международна неправителствена спортна организация/, която изпълнява ролята на кооординатор и “чадър” на неправителствените спортни организации на страните членки на ЕС. БСФС следва да промени някои от помощните си органи по подобие на тези на ЕНГСО. Да проучи и направи необходимото за стимулиране на българския спорт, чрез привличане на инвестиции от различни международни проекти и програми. Като член на БОК, БСФС трябва да възстанови авторитета и позициите си в него и даде своя принос за развитието на олимпийската идея съобразно възможностите си и новия периметър на своята дейност.

2.Физическо възпитание и спорт за всички.
Същносна задача на тази подсистема е да подпомага държавата, обществото и индивида за подобряване на физическата дееспособност и здравето на човека и нацията чрез практикуване на физически упражнения и спорт. Целевите функции на практикуването на физическите упражнения за здраве позволяват ползването на голям брой организирани и неорганизирани форми на занимания. Заниманията с физически упражнения са обект главно на държавните структури – детски градини, училища, армия, полиция, на частни фирми – спортни и фитнес центрове, клубове и др. /регистрирани по търговски закон или ЗЮЛНЦ – като сдружения осъществяващи дейността си в частна полза/; и на обществени организации и движения - клубове за здраве, квартални спортни клубове /където те функционират/ и основно на БАСВ, БАСС и др.Тук специален терен за БСФС няма , освен ако държавата не предприеме специални мерки за разширяване на обхвата и повишаване на социалната ефективност на тази подсистема. Ролята на БСФС тук е чрез своите структури и членове да партнира, да пропагандира и да предоставя своя материални база, да участва активно в реализирането на спортния календар и инициативите на своите членове на общинско, областно и национално равнище.
Партньорството може да има формален /членуване на посочените асоциации и съюзи в БСФС/ и неформален характер /училище, армия,полиция ,клубове и т.н./, но и в двата случая не са необходими специални структури на БСФС.

Практикуването на спорт /ОБУЧЕНИЕ, ТРЕНИРОВКА, СЪСТЕЗАНИЕ/ е обект на специализираните обществени спортни структури – клубове, обединени спортни клубове - дружества, федерации, съюзи и техни сдружения. Тук ролята на държавата и на частните клубове е допълваща,защото пълният комплекс /обучение,тренировка,състезания/ е исторически, законово и нормативно определен като присъща дейност на специализираните обществени спортни структури. Следователно всичко свързано с практикуването на спорт по спортните дисциплини на неговите членове е предмет на дейност на БСФС, с който и в името на когото Съюзът пряко или косвено в рамките на НСФВС осъществява своите функции. Спортната статистика сочи, че от общото количество на занимаващите се със спорт за здраве едва 20 % са тези, които практикуват физически упражнения, а около 80 % практикуват спорт.
В детско-юношестка и младежка възраст част от практикуващите определен спорт се усъвършенстват и някои от тях стигат до върховете на световния спорт, а друга по - голяма част остават верни на любимия спорт и го практикуват цял живот. Поради тази уникална особенност на практикуването на спорта в тази възраст, тя дава непрекъснато попълнение както на спорта за всички така и на спортното майсторство.
Като се съобразява с горното БСФС ще постави в центъра на своята работа развитието на ДЮС и ще решава всичките му проблеми с предимство.За Съюза няма друг приоритет.

V. ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИ СПОРТ

Детско-юношеският спорт е диалектическата връзка между спорта за всички и спортното майсторство. Той е базата на НСФВС. Системата за ДЮС започва да се изгражда в България през първата половина на 50 - те години и достига ефективност и международно признание през 70-те и 80 – те години. През последните 10 год. по различни причини в и извън БСФС системата се руши, а в момента изживява мъчителен процес на оцеляване. Признаците за това са следните: крайно ограничен брой на обхванати в системни занимания със спорт деца и юноши, закрити са всички ДСШ на територията на страната; невъзможност на СК да развият в достатъчен обем за потребностите си система за начален подбор, обучение и спортна специализация на талантливи млади спортисти. Повечето от спортовете в страната са с нарушена възрастова структура, рязко снижаване на спортно - техническите резултати в държавните първенства в почти всички възрастови групи, невъзможност на СУ да работят с талантливи спортисти и обезмисляне на тяхото предназначение, крайно-ограничен олимпийски резерв, опасно отдалечаване на училищата и висшите учебни заведения от спорта. Скъпо струваща система за високо спортно майсторство с незадоволителни спортно-технически резултати спрямо потребностите на БСФ , олимпийската подготовка и равнището на световния спорт.
В посочения по - горе период системата на ДЮС са напуснали над 6000 спортни специалисти Погрома върху методиката на спортната подготовка и управлението на тренировъчния процес с младите спортисти са неописуеми.

За излизане от кризата БСФС има инициативата да привлече вниманието на ММС /ДАМС/, МОН и други заинтересовани ведомства, органи, федерации, организации и частни институции върху следната стратегия за развитието на ДЮС:

 

 1. Провеждане на Национално обсъждане на организационните, методическите, кадровите и финансовите аспекти на проблемите на ДЮС с участието на представители на ММС /ДАВС/, МОН, Националното сдружение на общините, БСФ, Об.СК , БОК и НСА.
 2. Разработване и финансиране на целеви програми на БСФС и др.институции за развитие на системата за ДЮС през следващите години.
 3. Ясно определяне на спортните организации и формите за развитие на системата за ДЮС, правата , съдържанието на учебно-тренировъчния процес, задълженията и стимулите за кадрите и спортните организации.
 4. Възстановяване на системата за начален подбор, подготовка и спортна ориентация на подрастващите спортисти. Изграждане на детски тренировъчни центрове, спортни школи или специализирани спортни клубове за ДЮС.
 5. Изграждане на система от звена за спортно усъвършенстване на талантливи спортисти по местоживеене / спортни паралелки,спортни интернати или спортни полуинтернати/.
 6. Възстановяване на системата за селекция на кандидати за спортните училища./селекционните центрове/.
 7. Реализиране на комплекс от мерки за стабилизиране на спортните училища и превръщането им в съвременни спортни центрове за подготовка на олимпийския резерв и социална реализация на елитните спортисти.
 8. Изграждане на центрове за ДЮС и спортно майсторство, като се използва базата в бившите окръжни центрове или в градовете, където са функционирали СУ. Нормативен документ на БСФС, ММС /ДАМС/ и заинтересованите БСФ следва да урежда статута, финансирането и функционирането на центровете.
 9. БСФС съвместно с Об.СК и заинтересовани БСФ следва да разрабати и предложи на ММС /ДАМС/ целесъобразни промени в нормативните документи на държавния спортен орган, целящи създаването на мощни стимули за самостоятилни спортни клубове по вид спорт с дългогодишни традиции, функционираща материална база и кадри, и обществен актив за превръщането им в елитни спортни центрове от национален и международен характер. Продукцията и услугите на тези центрове да се предлагат на международния спортен пазар.
 10. Всестранно подпомагане на дейността на СК в малките селища, работещи с деца и юноши.
 11. Възстановяване и обогатяване на спортния календар сред подрастващите спортисти на общинско, регионално и областно равнища.
 12. Усъвършенстване на методическите документи за организация, провеждане и управление на тренировъчния и спортно - състезателен процес в системата за ДЮС с помощта на спортните федерации.
 13. Да се разработят проекти за стимулиране на самодейния ученически спорт, ангажирането на учителите по физическо възпитание в подбора, обучениета и насърчаването към елитния спорт на особенно надарени ученици.


VІ. СПОРТНО МАЙСТОРСТВО

Подсистемата на спортното майсторство включва контингента спортисти от представителните отбори на СК за участие в държавни и международни състезания и тези от националните отбори. Някои от тях са професионалисти,а други аматьори или стипендианти.Върхът на спортното майсторство е системата за олимпийска подготовка и по специално частта и по подготовката на националните отбори. Организацията,методиката участието в порадица международни състезания, първенства и олимпийски игри, както и специфичните изисквания на мат.техническото,научно и медицинско осигуряване са приоритет на ММС /ДАМС/ и особено на БСФ и БОК. Ролята на БСФС в тази подсистема е ограничена. При необходимост БСФС може да съдействува само със спомагателни функции и то в периодите когато спортистите са на подготовка в СК и Об.СК, при решаването на някои социално-битови проблеми на спортистите или техните семейства и др. Изключително важна е ролята на Об.СК за зъздаването на предпоставки и мотивация за учасието, реализацията и обществената оценка на труда и успехите на елитните ни спортисти. В повечето случаи тази дейност е решаваща и допълва професионалните усилия на БСФ за успешен завършек на олимпииската подготовка. Както показва социалната практика Об.СК поемат ангажимента за професионалната и социална адаптация на елитните ни спортисти след прекратяване на активната им състезателна дейност.
В тази насока БСФС следва да стане инициатор за приобщаването на тези изявени личности към семейството на активните спортни деятели. В редица случаи са необходими усилия и материални ресурси за решаване на допълнително възникнали здравословни или битови проблеми на тези спортисти или техните семейства.

VІІ. КАДРИ

Съвокупността от кадри е движещата сила на НСФВС. Кадрите чрез и с помощта на органите и структурите привеждат в движение и ръководят съвокупността от дейности. Кадрите в НСФВС могат да се групират по следния начин;

1.Състезателни кадри
Това са изпълнителски кадри,обект на въздействие,управление и обслужване в хода на подготовката от всички останали кадри,елементи и подсистеми на НСФВС.Ако състезателните кадри ,освен обект,се превърнат и с субект на учебно-тренировъчната дейност, резултатите във високото спортно майсторство могат да бъдат много по-високи.Ангажиментите на БСФС към тях се преплитат с ежедневния тренировъчен и състезателен процес в СК и БСФ.В ранна детска възраст решаващо значение имат педагогическите похвати и умения на треньорите за обучение, възпитание и мотивация на младите спортисти.В мого случаи треньорите и мениджърите в СК полагат и специални усилия за мотивация и на родителите на спортистите.Те са част от обществения актив на организацията и в повечето случаи имат решаващо значение за спортната ориентация и спортното развитие на техните деца.Важен елемент е професионалното обучение и квалификация на учениците от СУ и социалната им адаптация след приключване на средното им образование.БСФС следва да бъде активен партньор на ръководствата на СУ, ММС /ДАМС/,МОН при решаването и усъвършенстването на този немаловажен елемент от дейността на спортната система.Проблемите на материалното стимулиране на елитните спортисти се решават главно от съответните системи на ММС /ДАМС/, БСФ и възможностите на СК и Об.СК.

2.Треньорски кадри
Треньорът е централна фигура.на “производството” в НСФВС. За съжаление, обществото не оценява по достойнство ролята на треньора. Той е подценен. В много случаи с неясен трудов и професионален статус. Материалното възнаграждение за положения труд е недостатъчно за нуждите на семейството му. Съществено се различават условията за труд, методите и подходите на работа между учителя и треньора. Много по-високи и по- трудоемки са изискванията към треньора и към неговата квалификация. Деструктивните процеси в българския спорт през последните години демотивираха огромна част от треньорските кадри и особенно тези работещи в системата за ДЮС. Преобладаващата част от тях напуснаха спорта като поле за професионална изява. Друга част се ориентираха към подсистемата за спортни услуги. И в двата случая БСФС и в частност НСФВС загубиха най-голямото си богатство. Изключително тежки последици върху спортното ни движение оказа напускането на елитните ни треньори от националните отбори след 1991 год, охулването на техния труд и междуличностните проблеми в БСФ. Почти не съществуват обективни възможности завършващите НСА млади специалисти да започнат работа в СК. БСФС не подготвя треньорски кадри, но е заинтересовано от тяхната професионална реализация, квалификация и ефективност.
Повече от наложително е БСФС съвместно с БСФ и НСА да разработят и предложат на ММС /ДАМС/ утвърждаване на нов правилник или статут за спортно-педагогическите кадри чрез който:


3.Административно-управленски кадри
Тук се включват мениджъри, главни треньори, спортни експерти и обществени дейци. Съюзът ще продължи усилията си за подобряване на техния социален статус и обществено признание на техния труд. Особенно внимание следва да се отдели на мениджърите с оглед на динамичните промени в българското законодателство и индиректното му влияние върху НСФВС. Например: Германския спортен съюз има специално изградена система за обмяна на опит и клафикация на мениджърите на СК.

VІІІ. НАУЧНО ПРИЛОЖНО ОСИГУРЯВАНЕ.

За съжаление БСФС е само в ролята на консуматор на научна и научно-приложна информация и то в последно време със затихващи потребности. Очертаващите се промени и разработки в разделите ІІ, ІІІ и ІV настоящата програма, поставят задачата БСФС да заеме активна позция и да съдействува за усъвършенстване на научното, научно-приложното и медицинско осигуряване на учебно-тренировъчния процес. Като използва факта, че ММС /ДАМС/ осигурява финансово, кадрово и материално-технически научния контрол в спортната подготовка, БСФС следва като субект на този контрол да осигури неговата практическа реализация главно в системата на ДЮС, подбора и спортното усъвършенстване на талантливи млади спортисти . За целта БСФС ще:

 1. Договори с ММС /ДАМС/ обема,сроковете и вида на научните изследвания в главните структури и звена на системата за ДЮС.
 2. Сключва договори за научно-приложни разработки предназначени за системата за начален подбор и спортна ориентация, оценка на физическите качества и спортните постижения при младите спортисти, ефективизиране системата за оценка и управление на срочния и комулативен тренировъчен ефект и др.
 3. Стимулира звената и кадрите за анализ и активно участие в управлението на спортната подготовка. Внедряване на достъпни спортно – педагогически тестове, като неразделна част на спортната подготовка на младите спортисти. Периодично актуализиране на методическите документи на спортните федерации.
 4. Анализи и проучване на тенденцийти в равитието на детско-юношеския спорт в развитите в спортно отношение страни. Използване на научно-приложните разработки на кадрите от НСА. Активно включване на кадрите на БСФ в организацията, методиката и анализа на резултатите от подготовката на най-талантливите млади спортисти.


ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ.

Към настоящия момент БСФС не разполага със собствена спортно- материална база, независимо че в недалечното минало е инвестирало собствени материални ресурси в почти всички големи градове и по-добре развити в спортно отношение райони от страната. Крайно необходимо е БСФС да подпомогне усилията на ММС /ДАМС/ за изясняване на статута,собствеността и стопанисването на спортните съоръжения в страната. Крайната цел е да се запази публичния характер на собствеността на спортните обекти, да се гарантират приоритети за спортните организации регистрирани в обществена полза, да се създадат по добри условия за нейното стопанисване,потдръжка и обновление. Да се прекрати практиката за смяна на функцийте на спортните съоръжения или приватизацията им чрез заобикаляне или “вратички” в закона. Безспорен факт е, че към атрактивните спортни обекти проявяват интерес много несвързани със спорта стопански субекти, отделни личности и други институции, за съжаление и общини. От друга страна, поради липса на кадри и финансии, голями спортни съоръжения не се използуват ефективно. Има и примери за отлично взаймодействие между общините и спортните организации по отношение на стопанисването на спортните обекти по предназначението им.

Реализирането на програмата на БСФС изисква:

 1. Звената за развитие на ДЮС да се развият на основните спортни съоръжения в общините и тази на Об.СК и СК по вид спорт,където пряко ще обслужват техните потребности.
 2. БСФС съвместно с БСФ и Об.СК да изготви списък на спортни обекти държавна и общинска собственост, които да предоставят при преференциални условия ползването на базата за потребностите на ДЮС.
 3. На основата на ЗФВС , БСФС да предложи на ММС /ДАМС/ списък от съоръжения и бази с местно значение, които да се предоставят за стопанисване и ползване от общински или регионални спортни структури – СК, Об.СК и спортни сдружения .
 4. Да се предложи на Националното сдружение на общините и на отделни Общински съвети диалог за стопанисването и експлоатацията на мат.спортна база на тяхна територия.
 5. БСФС съвместно с ММС /ДАМС/ да координират усилията си за промяна на статута на спортните обекти на ЦСКА, по-голямата част от които имат национално значение и в които са вложени колосални собствени финансови ресурси на организацията.Да се прекрати парадоксалния факт , спортните клубове на ЦСКА да нямат достъп до спортната база, която е построена за тях със съвместните усилия на държавата,общините и обществената спортна организация.Тези обекти да се предоставят за стопанисване на Об.СК – ЦСКА и Асоциацията на армейските клубове.
 6. БСФС да разработи програма за обновлението на малкото останали спортни съоръжения на Съюза на яз.Искър и ез.Панчарево за потребностите на Федерациите по гребните спортове и предоставянето на спортни услуги за населението.
 7. БСФС да предложи на ММС /ДАМС/ сформирането на специална група от спортни специалисти, юристи и икономисти, която да изясни и предложи целесъобразни решения по имотните проблеми на съюза и особено тези на “Спортстрой комплект” и “Русе спорт”. Целта е спортните активи да задоволяват в максимална степен потребностите на спортните организации и тези на НСФВС.Да се предприемат изискващите се от закона юридически действия по възстановяване на собствеността при установени случаи на нарушения на закона.


Х. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Финансирането на практикуването на физически упражнения и спорт и спортното майсторство се осъществява от Бюджета,от собствени приходи и спонсорство за СК , Об.СК,от лични средства на практикуващите и от частни лица и фирми.
БСФС ще се придържа към следнитеследните принципи за финансово осигуряване на дейността си;

 1. Да увеличи собствените си приходи от членски внос,от експлоатацията на собствена база,реклама,от привличане на спонсори и евентуално от привлечени международни источници за финансиране.
 2. Да предложи на ММС /ДАМС/ по-рационално разпределение на субсидийте от бюджета и от постъпленията на спортния тотализатор, като:
  • Обоснове приоритетното финансиране на СДЮС и постоянното и усъвършенстване като постоянен приоритет на държавната спортна политика и абсолютно задължителна база на НСФВС.
  • Да съдействува чрез вътрешно-съюзните нормативни документи за цялостно обвързване заплащането на труда на кадрите от системата за ДЮС с крайните резултати от развитието на базовите фактори, определящи ръста на спортните постижения в зряла възраст.
  • Да потдържа ефективна система за управление и администриране с минимален брой управленски апарат и привличане необходимия брой треньори,инструктори,учители и др.специалисти в прекия производствен процес.
  • Да провежда максимално ефективен спортен календар за подрастващи спортисти на общинско,регионално и областно равнище, като се използват главно условията и базата на спортните организации и нац.спортни обекти.
  • Да се въведе система за целево изграждане и финансиране на ЦДЮС по стратегическите за страната спортове, определени от Нац.програма на ММС /ДАМС/.
  • Да се реализират и финансират проекти за изграждане на звена за ДЮС само при наличието на обективни предпоставки за тяхното успешно функциониране – функционираща мат.база, наличие на треньорски кадри, позитивно отношение от страна на СК и Общинските ръководства, наличие на професионални традиции, методическа готовност от страна на БСФ за провеждане на научно-обоснован и ефективен тренировъчен процес.
  • Диференциран подход при въвеждане на система за заплащане на част от разходите при провеждане на тренировъчния и състезателен процес в звената за ДЮС от родителите на спортистите.
 3. Да се разработят проекти / програми/ за стимулиране на извън класните форми за занимания със спорт и да се настоява пред съответните държавни органи те да бъдат финансирани пряко или косвено от техните Бюджети.
 4. Да се подготви наредба за допълнително целево стимулиране на треньорски кадри от системата на ДЮС при предадени в СУ и СК на особенно надарени млади спортисти.


ХІ. ПРОЕКТИ И НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Предвижда се разработките да имат следната последователност:

 

 1. Проекти
  • Меморандум за основните положения за съвместна работа между БСФС и ММС/ДАМС/. Законодателни промени и оптимизиране на държавното и общественото начало в спорта.
  • Структурно изграждане и обновление на клоновете на БСФС – /областните съвети на БСФС / и общинските помощни структури /общински съвети на председателите на СК или Об.СК/
  • Система за спортно-състезателна дейност в общината, региона и областта.
  • Национално обсъждане на състоянието и проблемите на ДЮС в страната.
  • Програма за развитието на ДЮС в Р.България.
  • Провеждане на национален форум за обсъждане стратегията на държавата по отношение развитието на спорта за всички. Програма за стимулиране на спорта за всички.
  • Програма на БСФС и МОН за разширяване обхвата на спортуващи ученици и студенти.
  • Проект за учредяване или възстановяване на войсковите спортни клубове./ съгласно програмата на МО/
  • Програма за възстановяване на селекционните центрове към СУ.
  • Стратегия за поетапно изграждане на елитни спортни центрове по вид спорт в Р.България.
  • Научно,научно-приложно и информационно осигуряване на системата за ДЮС.
  • Статут на спортно-педагогическите кадри в системата на ДЮС.
  • Стратегия за подготовката на олимпийския резерв за Олимпийските игри през 2008, 2012 год.
  • Проект за мероприятията с обществения актив на БСФС.
  • Честване на 50 год. от основаването на БСФС./ 2007 год/
  • Финансова политика и финансиране на дейностите в БСФС и клоновете му в областите.
  • Материалната база за системата на ДЮС и переспективи за развитие на собствената база на БСФС. Проект за предоставяне на обекти на ДАМС и общините на БСФС и членовете му.
  • Законодателни инициативи и съвместна дейност на БСФС с ММС /ДАМС/,МОН,МО,МЗ,МТСГ и др.обществени институции по проблемите на физическото възпитание и спорта.
  • Подпомагане дейността на редакционната колегия на научно- методическото списание “Спорт и наука”.
 2. Нормативни документи
  • Правилник за дейността на клоновете на БСФС.
  • Правилник за дейността на звената за ДЮС.
  • Правилник за материално стимулиране на спортно-педагогическите кадри в системата за ДЮС.
  • Регламент за създаване и финансиране на звената за ДЮС и селекционните центрове.
  • Регламент за определяне и финансово подпомагане на елитните спортни центрове по вид спорт.
  • Правилник за финансово стопанската дейност в системата на БСФС.
  • Система за подбор и селекция на спортисти за звената на ДЮС.
  • Система за оценка на факторите за спортно развитие и управление на учебно-тренировъчния процес в системата на ДЮС.
  • Нормативни изисквания за нивото на тренировъчните натоварвания в системата на ДЮС.


ХІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Програмата е документ с голямо значение за дейността на БСФС, но тя сама по себе си не гарантира очакваните резултати.Абсолютно необходима е колективна и лична воля и амбиция за нейната реализация.Програмата отчита факта, че в настоящия момент, независимо от тежката икономическа криза в страната и в частност в системата на спорта, съществуват предпоставки за нейната цялостна или частична реализация.Резултатите от програмата не могат да дойдат автоматично и незабавно, но стратегическата и посока е правилна и в недалечно бъдеще тя ще позволи българският спорт за заеме отново полагащото му се място в европейския и световен спортен елит.Тя ще позволи да се съхранят и развият родните спортни традиции и методически опит, граден в продължение на няколко поколения треньори,научни и медицински кадри и мениджъри.Основната цел на програмата е базата на НСФВС. В този смисъл ефекта от нейната реализация неминуемо ще се почувствува във всички подсистеми на НСФВС.Главна предпоставка за изпълнението на програмата е взаимодействието между ръководствата на ММС /ДАМС/ и БСФС.Трябва да се има предвид,че БСФС се определи и преустрои като професионална обществена спортна организация , намерило отражение в новия и Устав.В този смисъл БСФС може да бъде единствено партньор на държавния орган, като отстоява главно професионалните интереси на кадрите от системата на физическото възпитание и спорта.
В хода на изпълнение на програмата неминуемо ще възникнат трудности от финансов,материално-технически и субективен характер.Те трябва да се решават в дух на конструктивизъм, и с убеждението че в настоящия момент, както и следващите 10-15 год. в България не трябва да се изгражда нац.система по екстензивен начин.Ако това се допусне страната ни ще изостане още повече от европейското равнище. За страната е неоходима оптимална по мащаби, но добре организирана и ефективна система за ДЮС, съобразена с последните достижения на спортната наука и тенденции в развитието на световния спорт.
Програмата е отворена и се нуждае от периодични актуализации за да бъде в унисон с държавната спортна политика и социално-икономическото развитие на страната. УС на БСФС.